Jakuszycka Akademia Biegowa

Booking.com
ZOBACZ OPIS

Projekty UE

Data publikacji zapytania ofertowego: 02.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/2016

 

 1. Nazwa zamawiającego: HOTEL BIATHLON SPORT & SPA Sp. z o.o. sp.k.

 2. Adres (siedziba) zamawiającego: Jakuszyce 7, 58-580 Szklarska Poręba

 3. NIP: 6112763597

 4. REGON: 363233378

 5. Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Hotelu Biathlon Sport & Spa w Jakuszycach poprzez zastosowanie pomp ciepła z wykorzystaniem OZE

 6. Numer projektu: RPDS-03-02-00-02-0027/16

 7. Program pomocowy:

Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie: 3.2 Efektywność energetyczna MŚP

Poddziałanie: brak

Schemat: 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Roboty i materiały budowlane w postaci instalacji technologicznych na które składają się alternatywne instalacje zasilające wykonane w miejscowości Jakuszyce, Dolnośląskie. Wycenę prac należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w oparciu o specyfikację i zakres zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym oraz projekt robót geologicznych (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 2. Kod CPV zamówienia: 42511110-5

 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 4. Specyfikacja i zakres zamówienia:

 1. Pompy ciepła w kaskadzie 4 modułowej

 2. Moc pojedynczego modułu min 54 max 56 KW

 3. Sprawność energetyczna COP min 4,75 max 4,85 liczona wg. Normy EN 14 511 S0/W35

 4. Pobór prądu pojedynczego modułu od 11 do 12 KW

 5. Kaskada wyposażona w automatykę pogodową, co zapewnia, w razie awarii jednego stopnia, pracę drugiego. Automatyka rozdziela równomiernie obciążenia na poszczególne moduły.

 6. Automatyka posiada menedżera energii, który zlicza ilość wyprodukowanej energii przez pompę ciepła, drugą wytwornicę(grzałkę lub kocioł) - dziennie i narastająco.

 7. Pełny odczyt parametrów w układzie termodynamicznym.

 8. Zestaw, wyposażony w wysokoefektywne, elektroniczne, pompy obiegowe dolnego i górnego źródła zgodne z dyrektywą ErPEEIK <0,27

 9. Zastosowanie oprogramowania technologii TIK który umożliwia bieżącą kontrolę nad pracą urządzeń zarówno przez serwis jak i użytkowników, możliwość gromadzenia historii, podglądu aktualnych wskazań i informacji o usterkach, awariach.

 10. Strumień przepływu po stronie dolnego źródła dla jednego modułu min 12, max 13 m³/h.

 11. Strumień przepływu po stronie ogrzewania dla jednego modułu min 9, max 10 m³/h.

 12. obliczeniowa sumaryczna długość wymiennika pionowego dolnego źródła (odwierty) wynosi 4440 mb (40W/mb).

 13. licznik ciepła/chłodu/ciepłej wody użytkowej

 14. termostaty i zawory podpionowe

 1. Opis sposobu obliczenia ceny: cena netto + podatek VAT = cena brutto. W przypadku podania ceny w walucie obcej zostanie ona przeliczona przez beneficjenta po średnim kursie NBP z dnia wystawienia oferty.

 2. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2016 r. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia realizacji zamówienia w drodze aneksu do umowy z wykonawcą.

 3. Kryteria wyboru oferty: cena. Waga: 100 %.

 4. Wykluczenia z postepowania: zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. Miejsce i adres składania ofert: Jakuszyce 7, 58-580 Szklarska Poręba

 2. Sposób składania ofert: oferta musi być złożona w formie pisemnej w postaci wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej (kontakt@jakuszyce-biathlon.pl) lub w wersji papierowej przesłanej pocztą/kurierem/złożonej osobiście.

 3. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie mniej niż 2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy. W takim przypadku uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

 4. Informacje o publikacji: niniejsze zapytanie ofertowe wraz z załącznikami zostało zamieszczone na odpowiednich stronach internetowych zgodnie z wymaganiami zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym lub odwołania postępowania o czym poinformuje za pośrednictwem odpowiednich stron internetowych. W przypadku wprowadzenia takich zmian, zamawiający może wyznaczyć inny termin składania ofert.

 5. Termin składania ofert:

Od 02.09.2016 r.

Do 16.09.2016 r.

 1. Rozstrzygniecie zamówienia nastąpi w dniu 19.09.2016 r.

 

Załączniki do zapytania ofertowego nr 01/2016 z 02.09.2016 r.

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt Robót Geologicznych

 

Data publikacji komunikatu: 19.09.2016 r.

 

Komunikat o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia

do zapytania ofertowego nr 01/2016

 

 1. Nazwa zamawiającego: HOTEL BIATHLON SPORT & SPA Sp. z o.o. sp.k.
 2. Adres (siedziba) zamawiającego: Jakuszyce 7, 58-580 Szklarska Poręba
 3. NIP: 6112763597
 4. REGON: 363233378
 5. Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Hotelu Biathlon Sport & Spa w Jakuszycach poprzez zastosowanie pomp ciepła z wykorzystaniem OZE
 6. Numer projektu: RPDS-03-02-00-02-0027/16
 7. Program pomocowy:

Oś Priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie: 3.2 Efektywność energetyczna MŚP

Poddziałanie: brak

Schemat: 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu  zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Roboty i materiały budowlane w postaci instalacji technologicznych na które składają się alternatywne instalacje zasilające wykonane w miejscowości Jakuszyce, Dolnośląskie.
 2. Kod CPV zamówienia: 42511110-5
 3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 4. Komunikat:

Postępowanie o udzielenie zamówienia miało miejsce w terminie:

Od 02.09.2016 r.

Do 16.09.2016 r.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, zamawiający wyłonił następującego wykonawcę zamówienia:

 

Roboty i materiały budowlane w postaci instalacji technologicznych na które składają się alternatywne instalacje zasilające

 

Wykonawca: GEOTHERMECO-OZE Tomasz Juszczuk, z siedzibą we Wrocławiu

 

Kryterium wyboru oferenta była najniższa zaproponowana cena.

Na wniosek oferentów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający udostępni protokół z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Oferty specjalne